Playoff Ranking for Team Meidl


Name Wk3 Name Wk5 Name Wk7
 Jim Gormley
 1.00
 Jim Gormley
 1.00  Jim Gormley  1.00
 Jim Gordon
 1.25
 Jim Gordon
 1.125  Jim Gordon  1.00
 Tim Hales
 1.83
 Charlie Glass
 2.00  Charlie Glass  2.00
 Charlie Glass
 2.00
 Ernst Eustache
 2.00  Ernst Eustache  2.00
 Ernst Eustache
 2.00
 Rick Eaton
 2.33  Rick Eaton  2.25
 Dave Gerke
 2.33
 Tim Hales
 2.50  Dave Gerke  2.50
 Rick Eaton
 2.50
 Dave Gerke
 2.50  Tim Hales  2.50
 Jim Meidl
 3.00
 Tom Flynn
 3.00  Tom Flynn  3.00
 Tom Flynn
 3.00
 Jim Meidl
 3.25   Jim Meidl  3.25
 Scott Hartney
 3.50
 Don Niemas
 3.50  Don Niemas  3.50
 Don Niemas
 4.00
 Geordie Tregre
 3.50  Geordie Tregre  3.50
 Geordie Tregre  4.00  Scott Hartney  3.66  Cal Jenness  3.50
 Wayne Kendall  4.00  Wayne Kendall  4.00  Scott Hartney  3.66
 Cal Jenness
 4.00
 Cal Jenness
 4.00  Wayne Kendall  4.00
 Talmadge  -  Talmadge  -  Talmadge  4.00